Reklamacje i zwroty

  1. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy przedsiębiorcy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres TOUR HUB sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na [email protected].
  2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Konsumentowi, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty czasopisma, przysługuje prawo do zwrotu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza czasopisma. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować TOUR HUB sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, adres e-mail [email protected]. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną ). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien być odesłany lub przekazany nam na adres TOUR HUB sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego towaru. Ponadto Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikającą z korzystania z towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli Konsument żądał rozpoczęcia świadczenia usługi rozpoczęcia prenumeraty czasopisma przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy prenumeraty. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli:
    1. a) przedmiotem zamówienia (umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe, które dostarczono w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Konsumentowi,
    2. b) przedmiotem zamówienia są dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,