Regulamin

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://magazyn.waszaturystyka.pl prowadzony jest przez TOUR HUB Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802813, NIP: 7010944321. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu : 505 910 737  lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 2. Kupującym może być  pełnoletnia osoba fizyczna, zwana w dalszej części Regulaminu „Konsumentem” oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Przedsiębiorcą”.  Konsument i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie „Kupującym”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następują po złożeniu zamówienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę i po dokonaniu płatności przelewem elektronicznym w wybranym banku lub za pośrednictwem systemu Stripe (na warunkach określonych przez administratora tego systemu –) albo przelewem tradycyjnym w terminach wskazanych w pkt 16 Regulaminu. Zamówienia złożone w sklepie internetowym i nieopłacone zostają usunięte po 14 dniach od ich złożenia.
 5. Zakupiony towar, w tym czasopisma będące przedmiotem zamówionej prenumeraty, wysyłany jest na adres podany przez konsumenta lub Przedsiębiorcę w formularzu zamówienia.
 6. Rejestracja, a także i złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych Konsumenta w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182).Sprzedający zobowiązuje  się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Konsument ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 10. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie do kraju podanego w opisie lub sposobie dostawy dla danego towaru. Dostawy do krajów niewskazanych w opisach lub sposobie dostawy dla danego produktu nie będą realizowane, a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 11. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
 13. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy przedsiębiorcy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres TOUR HUB sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na [email protected].
 14. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Konsumentowi, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty czasopisma, przysługuje prawo do zwrotu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza czasopisma. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować TOUR HUB sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, adres e-mail [email protected]. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną ). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien być odesłany lub przekazany nam na adres TOUR HUB sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego towaru. Ponadto Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikającą z korzystania z towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli Konsument żądał rozpoczęcia świadczenia usługi rozpoczęcia prenumeraty czasopisma przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy prenumeraty. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli:
  1. a) przedmiotem zamówienia (umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe, które dostarczono w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Konsumentowi,
  2. b) przedmiotem zamówienia są dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 15. Konsument lub Przedsiębiorca przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Konsument lub Przedsiębiorca nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody  oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 16. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 18. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 19. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 20. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Konsumenci i Przedsiębiorcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail ). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia (zawieraniu umowy), chyba że jego postanowienia byłyby dla klienta mniej korzystne niż aktualnego.
 21. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 22. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.